ספריה מקצועית

חומרים לבדיקת קבילות

נספח ב' להנחיות מנכ"ל המשרד להגנ"ס ממקורות סיכון המכילים חומרים מסוכנים המופיעים בנספח ב' בכמות [...]

סיווג אזורי פציצות

רקע אחד מאמצעי המניעה הנפוצים באזורים בהם עובדים עם חומרים דליקים ונפיצים הינו שימוש בציוד [...]